Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Bootcamp Kerkdriel 2019
 1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  1. Evenement: Bootcamp Kerkdriel georganiseerd door groep vrijwillegers die voor het goede doel geld in willen zamelen.
  2. Organisator: Groep vrijwillegers welke niet nader benoemd zijn.
  3. Deelnemer: De natuurlijke persoon die zich voor het evenement heeft ingeschreven en door de organisatie is toegelaten voor deelname.
  4. Overeenkomst: Vrijwillege inschrijving op de website www.bootcampkerkdriel.nl
 
 1. Deelname
  1. Deelname aan het evenement is uitsluitend mogelijk indien het inschrijfformulier volledig en naar waarheid is ingevuld, en het inschrijfgeld voldaan is en deelnemer akkoord is gegaan met de Algemene Voorwaarden.
  2. De deelnemer heeft een minimale leeftijd van 16 jaar of ouder en staat verder niet onder toezicht.
  3. De deelname aan het evenement geschiedt door de deelnemer persoonlijk. Het is dus niet toegestaan een ander in de plaats van de deelnemer aan het evenement te laten deelnemen.
  4. Bij geen deelname kan de deelnemer geen inschrijfgeld of opgehaalde sponsorgelden meer opeissen en zijn deze toegewezen aan de vooraf opgegeven goede doelen.
  5. Indien het evenement op grond van uitzonderlijke omstandigheden niet door kan gaan, vindt er geen resitutie van het inschrijfgeld of sponsorgelden plaats.
  6. De organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het evenement voortijdig te beeindigen, op te schorten of te neutraliseren.
  7. Een besluit van de organisator om het evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de deelnemer gemaakte kosten.
 
 1. Aansprakelijkheid
  1. Deelname geschiedt geheel voor eigen risico. Deelnemer is niet verplicht hindernissen te nemen die op het parcours zijn uitgezet en is te allen tijde vrij te beslissen zijn/haar deelname te staken zonder opgave van reden. Deelnemer aanvaardt de kans op schade die hij/zij lijdt als gevolg van deelname aan de bootcamp en dient zich te allen tijde bewust te zijn van de gevaren en risico’s van de deelname. De organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd. (materiele, letselschade, overlijden of vervolgschades).
  2. De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of nabestaande mochten lijden ten gevolge van deelname.
  3. De deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel fysieke als psychische zin vereist, en verklaart dat hij zich door training en anderszins voldoende zal hebben voorbereid op het evenement. Advies is om vooraf een sportmedische keuring te laten uitvoeren.
  4. De deelnemer vrijwaart de organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het evenement. De deelnemer dient zelf afdoende verzekerd te zijn tegen het eigen risico van aansprakelijkheid.
 
 1. Portretrecht
  1. Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisator en haar partners voor openbaarmaking van tijdens of rond het evenement gemaakt foto’s en beeldmateriaal en dergelijke waarop deelnemer zichtbaar is.
 
 1. Persoonsgegevens
  1. De door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de organisator opgenomen in een bestand. De deelnemer verleent door het inschrijven aan de organisator tot gebruik van de persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer en partners van de organisator. De deelnemer geeft toestemming aan de organisator tot openbaarmaking van zijn naam en resultaten, door bijv. publicatie in dagbladen, internet en social media.
 
 1. Geschillenregeling
  1. Geschillen tussen de organisator en de deelnemer worden met uitsluiting van de burgelijke rechter door arbitrage beslecht, overeenkomstig het regelement van het Nederlands Arbitrage Instituut.
 
 1. Artikel 7:
  1. Indien een of enkele artikelen van deze voorwaarden nietig of onwettig zouden zijn, om welke reden dan ook, doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de voorwaarden.